Ogólne warunki sprzedaży

 1. Podpisując dokument zamówienia zawierają Państwo umowę kupna-sprzedaży. Zakres tej umowy określa Art. 627 Kodeksu Cywilnego (Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Dopuszcza się nieznaczne różnice w odcieniu zakupionych tkanin i skór w stosunku
  do prezentowanych Kupującemu, spowodowane ich pochodzeniem z różnych partii produkcyjnych.
 3. Za wadę skóry nie są uznawane naturalne znamiona, niejednorodność struktury oraz miejsca błyszczące w obrębie jednego zestawu. Dopuszczalne są także nieznaczne różnice w wybarwieniu drewna i oklein naturalnych w stosunku do próbek prezentowanych Kupującemu, wynikające z naturalnej różnorodności usłojenia i struktury drewna oraz zróżnicowanego przyjmowania przez nie barwnika.
 4. Możliwe są nieznaczne różnice twardości pojedynczych elementów mebli tapicerowanych uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi, jak również wielkością poszczególnych elementów.
 5. Dopuszczalne są różnice w wymiarach rzeczywistych elementów tapicerowanych w meblach tapicerowanych 0-4 cm w stosunku do wymiarów podanych w informatorach producenta
  oraz na ekspozycji w salonie, wynikające z właściwości materiałów używanych do produkcji mebli.
 6. Kupujący oświadcza, że wybrał meble odpowiadające jego oczekiwaniom oraz zaznajomił się
  z warunkami wizualnymi i technicznymi i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
 7. Kupujący oświadcza, że otrzymał od Sprzedawcy jasne i zrozumiałe informacje wystarczające do pełnego i prawidłowego korzystania ze sprzedanych mebli.
 8. Kupujący na własne ryzyko ocenia możliwość wniesienia mebli do miejsca dostawy, uwzględniając dwie osoby przy zlecaniu takiej usługi. W przypadku, gdy architektura budynku, stała zabudowa mieszkania itp. uniemożliwiają wniesienie mebli w opakowaniach fabrycznych, ewentualne rozpakowanie lub demontaż mebli oraz późniejszy montaż może zostać wykonany jedynie na ryzyko Klienta. Opłata za powyższe czynności ustalana jest indywidualnie, w zależności od stopnia trudności. Jeśli nie zaznaczono inaczej, za miejsce dostawy uznaje się adres Klienta podany na zamówieniu.
 9. Określenie wartości zamówionych mebli dokonywane jest na podstawie cenników obowiązujących w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 10. Termin realizacji zamówienia biegnie od momentu otrzymania przez Sprzedawcę wpłaty/wpłynięcia na rachunek Bankowy Sprzedawcy określonej przy zamówieniu kwoty przedpłaty. Uiszczenie przedpłaty jest warunkiem przystąpienia Sprzedawcy do realizacji umowy.
 11. Nie będzie uznawane za opóźnienie lub zwłokę w rozumieniu kodeksu cywilnego opóźnienie Sprzedawcy w realizacji zawartej umowy, nie dłuższe jednak niż 14 dni roboczych.
 12.  Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, płatność za zamówione meble dokonywana jest przelewem na konto bankowe Sprzedawcy podczas zamawiania towaru. Zamówione meble stanowią własność Sprzedawcy do chwili otrzymania przez Sprzedawcę umówionej ceny sprzedaży w całości.
 13. Od momentu wydania mebli Kupującemu lub przewoźnikowi zorganizowanemu przez Kupującego ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utratę mebli przechodzi na Kupującego.
 14. Ewentualne zgłoszenie reklamacji dostarczonego towaru Kupujący winien złożyć drogą mailową z podaniem informacji, na czym wada polega, dołączenie dokumentacji zdjęciowej i kiedy Kupujący ją stwierdził.
 15. W przypadku zasadnej reklamacji naprawa lub wymiana towaru na zgodny z umową następuje nieodpłatnie.
 16. Strony postanawiają, iż w przypadku zgłoszenia przez Kupującego nieuzasadnionej reklamacji zakupionego towaru Kupujący zwróci Sprzedawcy poniesione przez niego koszty związane z ustaleniami dotyczącymi tej reklamacji w pełnej ich wysokości.

Instrukcja użytkowania mebli

 1. Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Przy rozpakowywaniu mebli nie należy posługiwać się ostrymi narzędziami.
 3. W wyniku transportu mogą wystąpić zagniecenia bądź nieregularne fałdy, które z czasem się rozprostują. Zaleca się ręczne uformowanie, rozprostowanie poduch, siedzisk lub zagłówków- to przyspieszy proces kształtowania mebla.
 4. Podczas przenoszenia mebla nie należy chwytać za części luźne lub tkaninę, gdyż może to spowodować uszkodzenie mebla.
 5. Meble tapicerowane powinny stać w pomieszczeniach, gdzie wilgotność powietrza nie przekracza 70%.
 6. Meble tapicerowane powinny być chronione przed mocnym naświetleniem słonecznym, gdyż może to spowodować odbarwienie obicia.
 7. Meble nie powinny być stawiane w bezpośrednim kontakcie ze źródłami ciepła takimi jak: kominki, piece, grzejniki.
en_GB